VAO.09WOONPROJECT BINNENHOF, OUDEGEM

OPDRACHTGEVERSHM Volkswelzijn cvba
LIGGINGOudegem
FUNCTIE16 sociale huurwoningen
OPPERVLAKTEBovengronds: 1800 m2
Ondergronds: 40 m2
TEAMFilip Jacobs
Gert Janssens
Bart Favoreel
Stijn Colpaert
SAMENWERKINGLime
IVW-consult
Melanie Pijpaert
Henk Pijpaert engineering
FASERealisatie (winnend wedstrijdontwerp)
FOTO’S

De omgeving bestaat hoofdzakelijk uit een ‘dorpsstructuur’ waarbij de bouwblokken zeer permeabel zijn: bouwvolumes en open ruimtes wisselen elkaar af. De vorm van de publieke ruimte is onregelmatig en loopt vaak tot in het binnengebied of naar het hinterland. De straatwanden zijn opgebouwd uit verschillende typologieën gekenmerkt door een kleine korrel. Het is opvallend dat de overgang tussen publieke en private ruimte sterk varieert. Soms is er een zeer strikte scheiding, waarbij de woningen rechtstreeks grenzen aan de straat. In andere gevallen gebeurt de overgang gradueel. Hier ontstaan straten, voortuinen of koeren met een semi-publiek en semi-privaat karakter. Binnen het dorpsweefsel had de projectsite steeds een publiek karakter met sterke sociale geladenheid.

Door de volumetrie van de gebouwen krijgen de appartementen het uitzicht van eengezinswoningen en lijken ze aan te sluiten bij de morfologie van de rurale omgeving. Het niet privatiseren van de buitenruimte tot ééngezinstuintjes van enkele appartementen is hier een bewuste keuze, een stimulans van het collectief gebruik van de buitenruimte. Door het publiek maken van de openruimte krijgen de bewoners de kans om de ruimte vrij in te vullen en bijgevolg toe te eigenen. Een barbecue met de buren, het veilig spelen van kinderen onder het alziende oog van de omwonenden, een buurtfeest, … liggen binnen de mogelijkheden.

De ontsluiting van de appartementen gebeurt via informele ruimtes zoals binnenhoven en steegjes. Dit draagt bij tot een graduele overgang van publiek via semipubliek naar private ruimte. Door middel van doordachte gevelopeningen en niveauverschillen ten opzichte van het maaiveld wordt de inkijk beperkt en de privacy van de woningen gegarandeerd.